Regulamin Promocji „Kup Obiektyw i Odbierz Statyw”

Regulamin

 1. Organizatorem Promocji „Kup obiektyw i odbierz statyw” jest F. H. Foto-Technika z siedzibą w Gdańsku (adres: ul. Ks. Robaka 63c 80-119 Gdańsk), wpisana do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 26055.
 2. Klient by wziąć udział w promocji po zakupie obiektywu Viltrox AF 85mm f1.8 II musi zarejestrować produkt na stronie www.foto-technika.pl/?page_id=2419
 3. Po zarejestrowaniu produktu, klient otrzymuje drogą mailową link, pod którym dokonuje zakupu statywu za symboliczną kwotę 1,23zł.
 4. Klient do prawidłowej rejestracji musi wprowadzić numer seryjny obiektywu oraz sklep w którym został dokonany zakup.
 5. Zgłoszeń należy dokonywać wyłącznie na odpowiedniej stronie internetowej. Formularze zgłoszenia przesłane pocztą pozostaną nierozpatrzone.
 6. Promocja dotyczy wyłącznie produktów dystrybuowanych przez firmę F.H. Foto-Technika.

Dokonywanie zgłoszenia

 1. Klienci, którzy w okresie od 15 sierpnia 2020 r. do 30 września 2020 r. do godziny 23:59 (włącznie) dokonają u autoryzowanego dealera Viltrox mającego siedzibę w Polsce a następnie do dnia 5 października 2020 dokonają rejestracji otrzymają możliwość zakupu za 1,23zł statywu biorącego udział w promocji.
 1. Promocją objęte są produkty zakupione w oryginalnych opakowaniach, na których znajduje się numer EAN i numer seryjny produktu. Nie są objęte promocją produkty pochodzące z rozpakowania oryginalnych zestawów oraz przepakowane przez sprzedawców do własnych opakowań czy zakupione poza granicami Polski.
 1. Promocja trwa do wyczerpania 30 września bądź wyczerpania zapasów.
 1. Rabat promocyjny nie przysługuje w sytuacji, gdy nabywca zwróci zakupiony produkt sprzedawcy i otrzyma z powrotem zapłaconą kwotę.
 1. Niniejsza Promocja jest adresowana do konsumentów; może w niej wziąć udział tylko pierwszy nabywca produktu. Zgłoszenia składane przez firmy leasingowe lub firma zajmujące się odsprzedażą elektroniki nie będą przyjmowane.
 1. Zastrzega się prawo do wstrzymania i/lub odmowy wysyłki statywu w przypadku zgłoszeń, co do których istnieje podejrzenie fałszywości lub oszustwa, jak również zgłoszeń niespełniających wymogów niniejszego regulaminu.
 1. Promocja nie łączy się z innymi promocjami Foto-Technika.

Postanowienia końcowe

 1. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa.
 2. Przystąpienie do Promocji jest równoznaczne z zapoznaniem się Uczestnika z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacją.
 3. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Promocji następuje zgodnie z ustawą z dnia 29sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).
 4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy polskiego prawa.

Language