Viltrox 5 lat – warunki gwarancji

Dotyczy wyłącznie obiektywów Viltrox z dystrybucji F.H. Foto-Technika

Warunki gwarancji:


F. H. Foto-Technika (zwana w dalszej części „Foto-Technika”) dobrowolnie udziela gwarancji na poniższych warunkach na produkty Viltrox sprzedawane w Polsce, które w normalnym zastosowaniu i konserwacji są wolne od wad w ustalonym okresie objętym gwarancją. Jeśli jakiś produkt okaże się wadliwy w okresie ochrony gwarancyjnej, Foto-Technika naprawi go bezpłatnie zgodnie z niniejszymi warunkami gwarancji lub bezpłatnie wymieni na inne urządzenie takiej samej serii lub porównywalny nowszy model.


1. Klienci uprawnieni do roszczeń gwarancyjnych

Roszczenia wynikające z 5-letniej gwarancji przysługują klientom, którzy posiadają adres w Polsce i dokonali rejestracji produktu Viltrox zakupionego w Polsce po 1 sierpnia 2020 roku w ciągu 60 dni od dnia zakupu na stronie internetowej:
https://foto-technika.pl/?page_id=1685
Ochrona gwarancyjna obowiązuje dopiero od momentu potwierdzenia rejestracji klienta przez Foto-Technika. Nie ma możliwości przeniesienia gwarancji.

2. Okres gwarancji

Niniejsza gwarancja obowiązuje przez okres 5 lat od daty zakupu produktu. Datę zakupu wyznacza
data wystawienia paragonu.

3. Dochodzenie roszczeń gwarancyjnych:

 • Aby skorzystać z roszczenia gwarancyjnego, klient musi przesłać produkt do centrum serwisowego Foto-Technika w zakresie obowiązywania niniejszej gwarancji. Świadczenie gwarancyjne zostanie zrealizowane wyłącznie przez autoryzowane centrum serwisowe Foto-Technika w zakresie obowiązywania niniejszej gwarancji. Do produktu należy dołączyć potwierdzenie zakupu, potwierdzenie rejestracji na 5-letnią gwarancję oraz możliwie dokładny opis szkody rzeczowej.
 • Odpowiedni produkt należy przesłać na własny koszt. Klient zobowiązuje się dodatkowo na własny koszt do odpowiedniego ubezpieczenia i zapakowania przesyłki.

4. Świadczenia Foto-Technika:

 • W przypadku stwierdzenia występowania wady rzeczowej w rozumieniu niniejszych warunków gwarancji Foto-Technika bezpłatnie naprawi produkt lub bezpłatnie wymieni na inne urządzenie tej samej serii lub porównywalny nowszy model. Jeśli kontrola wykaże, że nie przysługuje świadczenie gwarancyjne, Foto-Technika stworzy kosztorys koniecznych napraw.
 • Produkty są odsyłane tylko na terenie Polski. Koszty odesłania ponosi Foto-Technika.
 • Nadesłane uszkodzone produkty, które zostaną wymienione na inne urządzenia, przechodzą na własność Foto-Technika i nie będą odsyłane do klientów.

5. Wyłączenia gwarancji:

Z gwarancji wyłączone są uszkodzenia, które powstały w wyniku jednego lub kliku poniższych
zdarzeń:

 • Zamierzone lub niezamierzone błędy obsługi (patrz Instrukcja obsługi), nieodpowiedniego użytkowania produktu lub zmian technicznych produktu
 • Niezgodne z przeznaczeniem użycie produktu
 • Niewłaściwa naprawa/serwisowanie przez nieautoryzowane przez Foto-Technika, osoby trzecie
 • Niewłaściwe przechowywanie, używanie w ekstremalnych warunkach
 • Zewnętrzne użycie siły jak upadek, uderzenie, piasek, zabrudzenia, ciecze lub niewłaściwy transport
 • Oznaki zużycia w wyniku szczególnie dużego obciążania przy przepisowym używaniu.
 • Niniejsza gwarancja wygasa w przypadku usuniętego lub nieczytelnego numeru seryjnego.
 • Niniejsza gwarancja dotyczy tylko nowych towarów, które zostały zakupione w Polsce i dostarczone przez jednego z partnerów handlowych Viltrox posiadającego tam siedzibę. Pozostałe produkty nie są objęte zakresem obowiązywania niniejszej gwarancji.

6. Ochrona danych:

Wraz z rejestracją na 5-letnią gwarancję klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych przez
Foto-Technika oraz wykorzystanie swoich danych przez Foto-Technika i centra serwisowe
autoryzowane przez Foto-Technika do realizacji gwarancji . Dane nie będą przekazywane osobom
trzecim i służą wyłącznie do przetwarzania w ramach niniejszych warunków.

7. Pozostałe informacje:

 • Niniejsza gwarancja jest uzupełnieniem do obowiązujących regulacji prawnych. Niniejsza gwarancja nie ogranicza w żaden sposób ustawowych, krajowych roszczeń klienta ani praw klienta wynikających z umowy sprzedaży w stosunku do przedawcy. W przypadku braku odpowiednich krajowych uregulowań prawnych, klient podczas rejestracji może powoływać się wyłącznie na niniejszą gwarancję.
 • Z niniejszej gwarancji nie można stawiać żadnych roszczeń, które wykraczają poza naprawę lub ewentualną wymianę produktu i są wykluczone zgodnie z niniejszymi warunkami gwarancji, w szczególności roszczeń dotyczących odszkodowania za wszelkie skutki szkód (np. utrata zysku, wymiana baterii, wymiana kliszy w wyniku naświetlenia, pokrycie kosztów wywołania kliszy, wynagrodzenie fotografa /zwrot kosztów podróży itd.).
 • Gwarancje i obietnice złożone przez podmioty trzecie dotyczące świadczeń gwarancyjnych świadczonych przez Foto-Technika i właściwości produktów, są dla Foto-Technika niewiążące, o ile nie zostały pisemnie potwierdzone przez Foto-Technika.
 • Jeśli jedno z postanowień niniejszych warunków okaże się nieskuteczne w całości lub części lub niemożliwe do zrealizowania lub też w wyniku zmiany prawa stanie się nieskuteczne, nie ma to wpływu na skuteczność pozostałych postanowień.
Language